کت و شلوار مردانه جیوتلی

 

” Giotelli ” نوآوری در فصل مد پوشاک مردانه

راه کار هایی برای انتخاب کت و شلوار مناسب :

1. Different suit colors send different messages.

رنگ های متفاوت کت و شلوار پیام های متفاوتی را منتقل می کنند :

 

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

It’s fine to have suits with different colors. However, different colors mean different things. For example, navy is a power color, blue-gray hues signify loyalty.

خوب هست که کت و شلوار هایی با رنگ های مختلف داشته باشید ولی این را در نظر بگیرید که رنگ ها معانی متفاوتی دارند. مثلا آبی رنگ قدرت ، و طیف آبی طوسی نمایانگر وفاداری است.

 

2. If the jacket doesn’t fit, you must acquit.

اگر کت اندازه شما نیست ، باید از آن دوری کنید .

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

There is nothing more hideous than a suit jacket that is too big or small. A truly fitted suit jacket will have a collar that fits just below the collar of your shirt and the sleeves that meet past the wrist but before the shirt sleeve.

هیچ چیز بدتر ازین نیست که سایز کت برای شما بزرگ یا کوچک باشد . کتی واقعا اندازه شماست که یقه اش دقیقا در زیر یقه لباس شما قرار گیرد و قد آستین آن تا مچ دست ولی کوتاهتر از آستین پیراهن شما باشد.

 

3. Invest in a vest that fits.

روی جلیقه ای حساب کنید که اندازه شما باشد.

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

A vest is a great addition to a suit, if you know what you’re doing. The correctly fitted vest will extend below the belt buckle and will not get bunched up. If you wear the wrong vest, it might look silly.

خیلی خوب است که جلیقه را به کت و شلوار خود اضافه کنید به شرطی که بدانید چگونه این کار را انجام دهید ! جلیقه ای که به خوبی اندازه شما باشد تا زیر سگک کمربند قرار میگیرد و چین نمی خورد. جلیقه نا مناسب ظاهر احمقانه ای ایجاد می کند.

4. The trousers should be uniquely fitted.

شلوار باید به صورت منحصر به فردی اندازه شما باشد.

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

There are two common mistakes that some men make that completely ruin the trousers and expose that they might not fit. Essentially, the trousers should not go beyond your shoes (otherwise you might step on them) and the seat of your trousers should fit your behind perfectly.

دو اشتباه رایج در میان آقایان وجود دارد که شلوار را خراب کرده و طوری نشان میدهد که انگار سایز مناسبی ندارد.
اساسا، شلوار نباید زیر کفش برود ( در غیر این صورت برروی آن راه میروید ) و پشت شلوار باید کاملا اندازه شما باشد.

5. Putting a button on buttons.

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

There are one-button, two-button and three-button suits, and it’s time that guys know the differences. One-button suits are hipper, two-button are and standard and three-button suits are elegant. With two-botton and three-button suits, the bottom button should be unbuttoned.

کت و شلوار ها در دسته بندی تک دکمه ، دو دکمه و سه دکمه قرار میگیرند و وقت آن رسیده که تفاوت آن ها را بدانیم.

کت های تک دکمه به روز تر و دو دکمه متعارف تر و استاندارد تر و سه دکمه شیک و مجلسی تر هستند.

در کت های دو و سه دکمه ، دکمه پایین بسته نمی شود.

 

6. Tie sizes that should be universal.

سایز جهانی کراوات

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

 

While there are many different sizes for ties, the best ties match the width of the lapel. A tie width that is shorter or longer will stand out, unless that’s what you want.

سایز های متفاوتی برای کراوات وجود دارد ، ولی بهترین کراوات کراواتی است که عرض آن با عرض برگردان یقه برابر باشد.

کراوات با عرض بیشتر یا کمتر خوش فرم قرار نمی گیرد مگر اینکه خودتان آن را بخواهید !!

7. Bow ties are cool … sometimes.

پاپیون ها جذاب هستند … گاااااهی

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

 

Bow ties are certainly in, but you have to wear them correctly. Guys should match the bow tie with their outfit so that it does not stand out. If you can do that, you can wear them for pretty much any occassion.

پاپیون ها کارامد هستند به شرطی که درست استفاده شوند.

آقایان باید پاپیون را با لباس خود هماهنگ کنند تا بد فرم به نظر نرسد.اگر بتوانید این کار را انجام دهید ، می توانید از پاپیون در هر مجلسی استفاده نمایید!

 

8. Be careful with tie colors.

مراقب رنگ کراوات باشید

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

 

It is great that ties come in multiple colors, but wearing the wrong tie at the wrong time is a no-no. The tie should be darker than the dress shirt and matched colors are not usually recommended, although there are exceptions.

خیلی خوبه که کراوات در رنگ های متنوعی وجود داره ولی استفاده از کراواتنامناسب در زمان نامناسب ، اشتباه است.

رنگ کراوات باید تیره تر از پیراهن باشد و کراوات و پیراهن هم رنگ معمولا توصیه نمی شود مگر در مواقع خاص.

 

9. The most important factor is the lapel.

مهمترین فاکتور ، برگردان یقه است

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت تک-کت و شلوار-پوشاک مردانه-کت و شلوار دامادی و کت و شلوار رسمی پوشاک مردانه

There are three types of lapels: notch, peak and shawl. The lapel is the vital element that people notice and each lapel type is appropriate for different types of occasions.

سه مدل یقه برگردان کت وجود دارد : یقه شکاف دار ، یقه نوک تیز ، یقه شالی ( ساتن)

یقه کت نکته ایست که مردم به آن توجه می کنند و ار مدل یقه برای مجلسی متفاوت استفاده می شود.

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت و شلوار-پوشاک مردانه-

نمایندگی رسمی پوشاک مردانه Giotelli در ایران

پوشاک مردانهGiotelli -کت و شلوار مردانه-جیوتلی-کت و شلوار-پوشاک مردانه-