👈کت هایی که با شلواری از جنس و رنگ متفاوت پوشیده می شوند.معمولا از پارچه هایی مانند کتان لنین و پارچه های تکنیکال تولید می شوند.جزئیات کژوال بیشتری مانند جیب و ... برروی آنها وجود داردو دوخت و برش آنها متفاوت است
👈کت های رسمی با شلواری هم جنس و رنگ کت ، استفاده می شود و پارچه های آنها رسمی تر و اغلب نرم ترو گاهی براق تر از پارچه های کت تک می باشدو معمولا به صورت کامل دارای آستر می باشند.